×

Impresszum

Kiadó:
Fashion Street Kft.

Kiadásért felelős személy:
Csipak Péter
www.petercsipak.com

Főszerkesztő:
Reményi Diána
diana.remenyi@fashionstreet.hu

Marketing menedzser:
Erdélyi Zsófia
zsofia.erdelyi@fashionstreet.hu

Social Media Menedzser:
Horváth Nikolett
nikolett.horvath@fashionstreet.hu

Szerzők:
Erdélyi Zsófia
Horváth Nikolett
Kirilly Dóra
Reményi Diána
Róka Fanni
Szabó Kinga

www.fashionstreetonline.hu

Fashion Street Kft.
Cím: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 15.
Telefon: +36 1 235 2070
Fax: +36 1 318 1377

Hirdetés:
marketing@fashionstreet.hu

A Fashion Street magazinnal kapcsolatos minden szerzői jog, mint védjegyjogosultat a Fashion Street Kft-t illeti. Minden jog fenntartva a véd­egyjogosult számára.
A nevezett védjegy nem használható fel, illetve semmilyen módon nem többszörösíthető a Fashion Street Korlátolt Felelősségű Társa­ság engedélye nélkül. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg, és nem kül­dünk vissza.

A magazinban megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét.
A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A fent írt e-ma­il cí­mek­re tör­té­nő e-ma­il kül­dés­sel az adat­köz­lő hoz­zá­já­rul ah­hoz, hogy e-ma­il cí­me, il­let­ve egyéb kö­zölt ada­tai alap­ján a ki­adó szá­má­ra tá­jé­koz­ta­tót és rek­lámanya­go­kat küld­jön, és az e-ma­il cí­met, valamint a kö­zölt ada­to­kat mar­ke­tingcél­ból a hoz­zá­já­ru­lás vissza­vo­ná­sá­ig ke­zelje, és továbbadja partnereinek az irányadó jogszabályok betartásával.
Az adat­köz­lés ön­kén­tes. Az adatközlés­hez adott hoz­zá­já­ru­lás a ki­adó cí­mé­re írt le­vél­lel bár­mi­kor vissza­von­ha­tó.